ADFED Misyon ve Vizyonu

Misyon

ADFED
ADNAN MENDERES DERNEKLER FEDERASYONU

                                                 MİSYONUMUZ
      ADFED, toplumun bütün kesimlerinin düşünce ve görüşlerini temsil eden insanlara eşit mesafede duran, toplumu ortak paydada birleştirmeyi gaye edinmiş, Türkiye’nin yakın tarihini iyi etüt etmiş, değerli kadroların bir araya gelerek kurmuş olduğu bir düşünce platformu ve sivil toplum örgütüdür.
     ADFED, Atatürkçü bir düşünce ile özgürlük ve demokrasi anlayışını savunan, tüm inançlara saygılı,milli değerlerine ve adetlerine sıkı sıkıya bağlı ,serbest piyasa ekonomisi anlayışı ile Türkiye’nin, dünya devletleri ile rekabet edebileceğini düşünen bir sivil toplum örgütüdür.
    ADFED  geçmişten günümüze,dünya politikalarını inceleyerek,beyin fırtınaları ve derinlemesine analizler yapacak kişiler yetiştirerek,Türkiye’nin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu,düşünen insanlar yetiştirmek gayesindedir.Bu sayede ülke ve dünya barışına katkı sağlanacaktır, ayrıca ülkenin iç politikasına,sosyokültürel problemlerine bilimsel analizler ve araştırmalar yaparak ülkenin gelişimine katkı sağlamayı planlamaktadır.
    Türkiye’nin yeni dünya düzeninin oluşmasına katılmasını sağlamak , ADFED’in ana hedefi olup sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesini,geliştirilmesini sağlamak ve destek vermek amacı ile kurulmuştur.ADFED, Türkiye’nin bilimsel ve kültürel alandaki gelişimine katkı sunmak adına konferans,panel,çalıştay,seminer,atölye faaliyetleri,sergi gibi etkinlikler düzenlemeyi amaç edinir. Bu kapsamda neşriyatını hedeflediği kitap, dergi,bülten,rapor yayımlar,fikir hayatımıza nitelikli bakış açısı sunmayı hedef edinir.
     Bu çerçevede, ADFED’in temel düşüncesini Menderes’in  “Demokrat idarenin en sağlam teminatını, kalplerde ve vicdanlarda ona karşı duyulan hürmet ve haslet hislerinde aramak icap eder. Demokrasi her şey den önce bir zihniyet bir yaşayış ve tefekkür tarzıdır. O halde demokratik idarenin kuruluşunda, meselenin manevi cephesi, yani zihniyet tahakkuk hususu her tedbirin başında gelir. Manevi cephesinden, demokrasi bir terbiye, nezaket ve müsamaha rejimidir. Şereflere haysiyetlere ve insanlık vakarına karşılık hürmet göstermek demokratik zihniyetin esasını teşkil eder. İktidarı, muhalefeti ve tarafsızlarıyla vatandaşların hiç olmazsa en büyük ekseriyetinin bütün müesseseleriyle devlet faaliyetlerini bu anlayışa göre tanzim etmeleri esastır” bu kıymetli sözleri oluşturur.Bu fikirden hareketle ADFED olarak; demokrasi ve özgürlüklerin, huzur iklimi oluşturacağını ve demokrasiyi arzu eden idarenin de,en kuvvetli teminatına kavuşmuş olacağını düşünmekteyiz. 
   ADFED, gelişmiş toplumların iyi yetişmiş beyinler sayesinde kalkındığı bilinci ile, Türk Gençliğinin maddi ve manevi bir şekilde donatılmış olması gerekliliğinin, ülkemizin geleceği açısından elzem olduğu kanaatindedir. Bu noktadan yola çıkarak ADFED; çağını okumasını bilen, milli karakterlerin, manevi değerlerine önem veren bir anlayış kazanmasını, insani değerlerle teçhiz edilmiş ve kardeşlik iklimine önem veren ,bir eğitimle yetiştirilmesi düşüncesini desteklemeyi amaçlamaktadır.
  ADFED, Cumhuriyetimizin banisi Atatürk’ün “barışçıl siyaset felsefesi ve Menderes’in uluslar arası politikadaki akılcı ve müttefik yaklaşımının” pragmatik olarak dış politikamızda ki yansımalarının daha faydalı olacağı kanaatindedir. Bu düşünceden hareketle ADFED, Türk dış politikasının,partiler üstü bir anlayış ile bütün bir milletin müşterek geleceğini kapsayacak şekilde belirlenmesi gerektiğini düşünür. 
  ADFED, Türk siyasi hayatının ve oluşumlarının sembol mihenk taşı olan ve toplum nazarında idamından bu yana artarak teveccüh gösterdiği Menderes’i, siyaset çıkarlara hapsetmeden Türkiye’nin genç nesillerine anlatmayı temel hedef seçmiştir. Demokrasimizin gelişmesine tartışılmaz bir şekilde katkısı olan ve bu anlayış uğruna, idam ile Türk milletinin gönlünden koparılmaya çalışılan, Adnan Menderes ve arkadaşlarının, demokrasi şehidi olduğu bilinci halkımıza her platformda anlatılacaktır.
  ADFED olarak, ülkemizin gelişmesi için, Atatürk ve Menderes çizgisini ortak paydada birleştirip, bu misyonu toplumun bütün kesimleri ile paylaşmak, temel amaçlarımızdan biridir.

ADFED, Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan insanların, etnik kökenine bakmaksızın kendini bu vatanın ortak paydası hisseden herkesi birleştiren, bütün unsurları kimlik ayrımı yapmadan, kucaklama düşüncesini esas alan bir düşünceye sahip sivil toplum örgütüdür. Bu yönüyle federasyonumuz, siyaset üstü bir düşünce hareketidir.
ADFED’in bu ideali; bereketli Anadolu topraklarını besleyen bir ana damar ve tüm vatandaşları bütünleştiren bir çınar ağacı gibi her tarafa kök salacak; uzlaşma kültürünü, demokrasiyi, özgürlükleri, hoşgörüyü ve birlikte yaşama arzusunu topluma benimsetme noktasında çaba sarfedecektir.
ADFED, yakın tarihte Türkiye’nin önemli değerlerinden olan güçlü ve karizmatik lider kişiliği ile 1960’tan günümüze kadar,Türk halkının artarak devam eden ilgi ve sevgisini kazanan ADNAN MENDERES’in ,demokrasiye verdiği önem nedeni ile siyaset üstü bir konuma gelmesi ,Türk halkının demokrasi ve özgürlüklerede verdiği önemi de göstermektedir.Bu hususta ADFED olarak,demokrasinin ve özgürlüklerin,topluma daha fazla benimsetilmesi hususundaki sorumluluğumuzu arttırmaktadır
ADFED Menderes’i ; Türk toplumunu, ATATÜRK’ten sonra liberal yaşamda gerçek anlamda ilk kez benimsediği lider profili olarak kabul etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti içerisinde azınlıkların dahi en rahat ve huzurlu dönemlerini geçirebildikleri bu süreci, hiç kuşkusuz Menderes’in geniş vizyonunda aramak gerekirmektedir.

  ADFED, darbelerin her türlüsüne karşı bir düşünce grubudur. Türkiye Cumhuriyetinin ilk darbesi olan 27 mayıs 1960  müdahalesinin,demokrasimize ve cumhuriyetimizin geleceğine set çekmeye çalışan,ilk darbe teşebbüsü olduğunu tüm kamuoyuna deklare ediyoruz.27 mayısı darbe olarak kabul etmeden,darbe zihniyeti ile mücadelenin yerinde olmayacağını,27 mayıs darbesinin bütün boyutları ile sorgulanmadan darbenin ve darbeci zihniyetin halkımızın ve genç nesillerin beyinlerinden silinemeyeceğini iddia ediyoruz.
 Hükümetlerin samimiyetinin, 1960 Yassıada Kararlarını ke el lem yekun yok sayılması , mağdur olanların ,maddi ve manevi mağduriyetlerinin giderilerek, iade-i itibar yapılması ile ölçülebildiği kanaatindeyiz.1960 darbesi gerçek boyutları ile sorgulanmadan ve devletin resmi kayıtları araştırmacılara açılarak çözülmeden, akabinde devam eden darbeler silsilesinin,özellikle de 1980 darbesinin çözülebilmesi mümkün görülmemektedir. 

  ADFED, siyasetin gelişimi, özgürlüklerin ve demokrasinin çağdaş kriterlere getirilebilmesi için her kesimin darbelerin karşısında olması gerektiğini savunur. Federasyonumuz bu bağlamda, Menderes ve arkadaşlarını olduğu kadar; tüm darbeler sonucu hukuksuz yollarla siyaset dışına itilen ve her türlü zulme maruz kalan siyasal aktörlerin, mağduriyetlerini ve darbelerin Türkiye’ye zararlarını  ülkemize ve uluslar arası kamuoyuna anlatmayı ilke edinmiş bir sivil toplum kuruluşudur. 
  ADFED demokratik bilincin gelişmesinde; sivil toplum ve düşünce kuruluşlarının özgürce çalışmasından geçtiğine , Huzurlu, barış içinde ve adil bir Türkiye’nin; ancak demokratik sivil toplum kuruluşlarının önünün açılması ve çok sesliliğin hayata geçirilmesiyle sağlanacağına inanmaktadır
  ADFED, Türkiye Cumhuriyeti’nde etnik kökenine bakmaksızın kendini bu vatanın ortak paydası hisseden herkesi,siyaset üstü bir bakış açısı ile kucaklayan bir sivil toplum kuruluşudur. ADFED’in bu ideali, bereketli Anadolu topraklarını besleyen bir ana damar ve tüm vatandaşları birleştiren bir çınar ağacı gibi her tarafa kök salacak, uzlaşı,demokrasi,özgürlükler,hoşgörü ve birlikte yaşama arzusunu topluma aşılıyacaktır.

.
Sadullah Fatih Kavaloğlu
Kurucu Genel Başkan

ADFED Adnan Menderes Dernekler Federasyonu.